REGULAMIN KONKURSU

 

 • Postanowienia ogólne

 

 1. Konkurs “Weekend w Zakopanem + nauka jazdy na Nartach gratis !” zwany dalej „Konkursem”, prowadzony jest przez Organizatora na zasadach niniejszego Regulaminu.
 2. Organizatorem i fundatorem nagród w Konkursie jest Małgorzata Kowal prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Malkow Małgorzata Kowal z siedzibą przy ulicy Droga na Antałówkę 14, 34-500 Zakopane, NIP: 7361466806 zwana dalej: „Organizatorem”.
 3. Kontakt do organizatora:
 • adres e-mail: szkola@ugory.eu
 • numer telefonu: (+48) 888122309
 1. Niniejszy Regulamin zawiera warunki uczestnictwa w Konkursie, które Uczestnik akceptuje przez przez dobrowolny i świadomy udział w konkursie.
 2. Regulamin Konkursu (dalej: „Regulamin”) dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej https://szkola.ugory.eu/regulamin-konkursu (dalej: „Strona internetowa konkursu”).
 3. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
 4. Konkurs jest realizowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Konkurs jest anonimowy do momentu rozstrzygnięcia i ogłoszenia jego wyników.
 6. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz.620, z późn. zm.).

 

 

 • Cele Konkursu

 

 1. Celem konkursu jest wyłonienie trzech najbardziej aktywnych osób

 

 

 • Uczestnicy Konkursu

 

 1. Konkurs jest przeznaczony dla osób fizycznych powyżej lat 13.

 

 

 • Przedmiot Konkursu

 

 1. Aby wziąść udział w konursie należy wykonywać zadania podane na stronie konkursu: https://szkola.ugory.eu/konkurs/

 

 

 • Wyniki

 

 1. Za każde wykonanie zadania przydzielane są punkty zgodnie z punktacją znajdującą się na stronie https://szkola.ugory.eu/konkurs/
 2. Nagrodzeni uczestnicy Konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatora o wygranej za pośrednictwem: Facebooka lub Instagrama.

 

 

 • Nagrody

 

 1. I nagroda: Weekend w Zakopanem dla dwóch osób + 3h lekcyjne dla każdej osoby z przejazdami i wypożyczeniem sprzętu (Zakwaterowanie możliwe od 16:00 w Piątek z Obiadokolacją o 17:00, Sobota – Śniadanie do 11:00 i Obiadokolacja o 17:00, pokoje zarezerwowane będą do Niedzieli do 11:00 ze śniadaniem włącznie)
 2. II nagroda: 50% zniżki za 6 godzin lekcyjnych w naszej Szkole Narciarskiej + 50% na wypożyczenie sprzętu + darmowe przejazdy w trakcie lekcji.
 3. III nagroda: 30% zniżki na 6 godzin lekcyjnych w naszej Szkole Narciarskiej + darmowe przejazdy.
 4. Nagrody nie mogą zostać wymienione na ekwiwalent pieniężny.
 5. Realizacja nagród konkursowych jest możliwa w terminie do dnia: 28.02.2018

 

 • Terminarz Konkursu

 

 1. Konkurs przebiega według następującego harmonogramu:
 • 20.12.2017r. – rozpoczęcie konkursu.
 • 31.12.2017r. godz. 23.55 – zakończenie konkursu.
 • 11.01.2018r. – ogłoszenie wyników konkursu.
 1. Organizator w sytuacji gdy liczba uczestników konkursu do dnia 31.12.2017r. do godz. 23.59 będzie mniejsza niż 100, zastrzega sobie prawo do wydłużenia okresu trwania konkursu do chwili osiągnięcia wymaganej liczby uczestników, jednak nie dłużej niż do dnia 10.01.2017r. do godz. 23.55

 

 

 • Ochrona danych osobowych

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Małgorzata Kowal prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Malkow Małgorzata Kowal z siedzibą przy ulicy Droga na Antałówkę 14, 34-500 Zakopane.
 2. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie jego danych osobowych na stronie internetowej Konkursu oraz na nieograniczone przekazywanie mediom.
 3. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu jego danych osobowych na potrzeby Konkursu i jego promocji. Dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane w siedzibie Organizatora Konkursu na podstawie wyrażonej przez Uczestnika zgody wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego Regulaminu. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.
 4. Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail lub inny podany adres elektroniczny (nr telefonu komórkowego lub stacjonarnego) informacji handlowych w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204 z póź. zm.) od firmy Malkow Małgorzata działającej w imieniu własnym i na własną rzecz.
 5. Wyrażam także zgodę, aby do wysyłania powyższych informacji handlowych wykorzystywane były telekomunikacyjne urządzenia końcowe lub automatyczne systemy wywołujące w rozumieniu art. 172 Ustawy Prawo telekomunikacyjne.

 

 

 • Udostepnienie wizerunku

 

 1. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku przez Organizatora Konkursu, bez zapłaty wynagrodzenia, w zakresie niezbędnym dla potrzeb Konkursu, w tym na utrwalanie i zwielokrotnienie wizerunku wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami, jego rozpowszechnianie oraz publikowanie, także z wizerunkami innych osób utrwalonych w ramach realizacji Konkursu.
 2. Wizerunek może być wykorzystywany przez Organizatora lub osoby trzecie w materiałach służących popularyzacji Konkursu, a zwłaszcza:
 • w mediach elektronicznych, w szczególności poprzez wprowadzenie i przechowywanie w pamięci komputera, na stronach internetowych, przesyłanie za pośrednictwem sieci Internet itp.,
 • w prasie i w telewizji,
 • drukowanych materiałach promocyjnych (broszurach, ulotkach, biuletynach itp.).

 

 

 • Postanowienia końcowe

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 2. Informacja o zmianach zostanie opublikowana w taki sposób, w jaki był ogłaszany Regulamin.
 3. Ewentualne kwestie sporne powstałe w trakcie realizacji Konkursu rozstrzygane będą zgodnie z postanowieniami Kodeksu cywilnego.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia Konkursu.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wpisanie przez uczestników Konkursu nieprawidłowych danych.